Category Archives: News

Comórtas Staire – Buaiteoirí Uile Éireann

Muireann & Rachel . Craobh na hÉireann tógtha acu i gcomórtas staire agus Máistir Brian, Príomhoide iontach bródúil, sa chúlra

Ba mhaith le Coláiste an Eachréidh comhghairdeas a ghabháil le Muireann & Rachel as ucht a mbuanna iontacha a bhí fógraithe le deireannas. Aithníodh a dtaighdí Ardteiste mar bhuaiteoirí i gComórtas Náisiúnta Staire na hÉireann. Ghnóthaigh Muireann 1ú Áit agus Rachel 2ú hÁit sa chomórtas ar an leibhéal is sinsearaí. Ní hamháin sin ach bronnadh príomhdhuais an chomórtais ar Mhuireann chomh maith. Ní hamhain gur bua staire atá anseo ach bua don ghaeloideachas agus aistí Béarla agus Gaeilge i gcomórtas lena chéile. Éacht iontach gan amhras!

Le fírinne, bhí gach duine sa choláiste thar a bheith bródúil gur éirigh leis na cailíní a bheith curtha ar an ghearrliosta agus beirt ón choláiste ar liosta de dheichniúr (rud a bhí luaite againn cheana). Ní raibheamar ag súil go mbeidh craobh na hÉireann tógtha acu beirt. Fógraíodh na buaiteoirí ag ócáid speisialta eagraithe ar youtube 29 Aibreán (ar fáil anseo)

Comhghairdeas le Muireann agus í aitheanta mar phríomhbhuaiteoir an chomórtais i gcomórtas náisiúnta staire na hÉireann agus sa chéad áit sa rannóg sinsearach i measc daltaí ardteiste na hÉireann. Anseo, is féidir teacht ar an taighde ar ‘Éirí amach Nat Turner 1831’

Comhghairdeas le Rachel Ruane agus í sa dara áit sa rannóg sinsearach i measc daltaí ardteiste na hÉireann agus is féidir teacht ar shaothar s’aicise ar ‘Léigear Jadotville sa Chongó 1961’ anseo.

Mar chuid den chomórtas, chuir na cailíní síos ar an mhéid a d’fhoghlaim siad agus iad ag caitheamh súil siar ar na scileanna a d’fhorbair agus a d’fheabhsaigh siad agus iad ag tabhairt faoi na taighdí. Cuireann Muireann síos ar an mhéid a d’fhoghlaim sí agus í ag tabhairt faoin taighde anseo …. agus tá mír eile ag Rachel anseo. Feictear go raibh siad luaite ar leibhéal náisiúnta agus scéal ag Tuairisc.ie ina dtaobh anseo.

A special word of congratulations goes out to Muireann and Rachel. Not only shortlisted but now crowned All-Ireland champions in the Irish National History Competition

Comhghairdeas ó chroí leo beirt agus go maire siad a nuacht!

Lucht eagraithe an chomórtais

Lucht Gnó ar líne

Lucht na hIdirbhliana agus iad ag foghlaim ar líne ó shaineolaithe éagsúla

‘Múineann gá seift’ agus is cinnte go raibh gá tabhairt faoi sheifteanna éagsúla i mbliana faoi shrianta Covid. Caithfidh a admháil go mbíonn lucht gnó thar a bheith cruthaitheach i gcónaí chun tabhairt faoi na dúshláin úrnua a thagann os a gcomhair agus nach iontach gur éirigh le lucht na hidirbhliana sraith ceardlanna a eagrú ar líne ar na mallaibh.

A bhuí le Máistreas Máirín, thapaigh Coláiste an Eachréidh an deis tabhairt faoi cheardlanna a reáchtáil i gcomhar le Niamh Grealish & Junior Achievement Ireland. Tugadh deis do na fiontraithe óga a bheith ag obair le aoi-chainteoirí gairmiúla ar thograí ar leith agus iad ag plé cúrsaí scoile, cúrsaí ollscoile, taithí oibre agus go leor eile. Cinnte, is iomaí bua agus ceacht a d’fhoghlaim na scoláirí faoi réimsí éagsúla gnó agus léargas tugtha dóibh ar fhéidireachtaí os a gcomhair mar ghairmthreoir freisin. Ba iad Sean O Donohoe le MathWorks, Gaillimh & Yana Andreychikova le Microsoft a bhí mar aíonna acu. 

As part of career guidance, the young TY entrepreneurs had the opportunity of tuning into workshops with Sean O Donohoe of MathWorks & Yana Andreychikova of Microsoft. A special word of thanks to Máistreas Máirín who organized this series of workshops in conjunction with Niamh Grealish & Junior Achievement Ireland.

Idirbhiain rannpháirteach le Sean O Donohoe, MathWorks, Gaillimh

Idirbhliain rannpháirteach le Yana Andreychikova, Microsoft

Eagraíocht is Fearr!

Fógraithe ar líne – Coláiste an Eachréidh – Eagraíocht na Bliana ag Techspace

Fógraíodh le déanaí go raibh Coláiste an Eachréidh aitheanta mar Eagraíocht na Bliana 2021 ag Techspace. Tugann seo aitheantas don dea-obair atá déanta ag an choláiste thar na blianta agus ceannródaíocht léirithe i gcúrsaí cumarsáide agus ríomhaireachta.

Le fírinne, ní chóir go gcuirfear a leithéid an oiread sin iontas orainn óir tá obair den scoth déanta ag daltaí lena múinteoirí i réimse na teicneolaíochta le roinnt blianta anuas agus sraith duaiseanna náisiúnta buaite ag daltaí ó 2016. I mbliana amháin, bhí na daltaí idirbliana rannpháirteach i dtogra ‘Teicniúil agus Folláin‘, bhí Adam ainmnithe ar ghearrliosta i gcomórtas STEAM agus cluiche úrnua cruthaithe aige le microbit agus bhí bua ollmhór i léiriú físe ag na daltaí idirbhliana as ucht gearrfhíseán a chruthú leis an amhrán ‘Chuile Rud i gCeart’ atá le feiceáil anseo.

Caithfidh a rá go bhfuil éacht déanta agus is iontach an t-aitheantas go raibh Eagraíocht na Bliana bronnta ar Choláiste an Eachréidh. Mar chuid den duais tá Printéir 3T le bheith bronnta ar an scoil agus is cinnte go mbainfear an leas is fearr as. Le léargas a fháil ar an obair iontach atá déanta ag an choláiste i gcúrsaí na teicneolaíochta, is fiú breathnú ar an ghearrfhíseán anseo.

Coláiste an Eachréidh was recently announced as the best organisation for 2021 and awarded a 3D Printer by Techspace. This is on account of the continual work and participation that the school has been involved in since 2016 (learn more). TY students were also announced as winners in their production of ‘Chuile Rud i gCeart’ that was produced earlier in the year (see here). A special mention goes out to TY students also for their participation of their project ‘ Teicniúil agus Folláin’ and to Adam who was shortlisted for his game disigned using microbit. We wish them all the best and hope that they build on their successes ‘Leanaigí ar aghaidh’

Taighdí Staire Aitheanta

Guímid gach rath orthu anois!
Comhghairdeas le Muireann & Rachel. Beirt a bhain éacht amach ina gcuid scríbhneoireachta … iad ar ghearrliosta na mbuaiteoirí de bharr a dtaighdí staire.

Ba mhaith linn comhghairdeas a ghabháil le Muireann agus Rachel agus éacht bainte amach acu le bheith ainmnithe i gcraobh comórtas staire. Tá deichniúr ainmnithear ar an ghearrliosta go náisiúnta agus beirt i gColáiste an Eachréidh! Aistí i mBéarla agus i nGaeilge!

Coláiste an Eachréidh congratulates two of their students Muireann & Rachel who were short-listed and are among 10 finalists in the Irish National History Competition.

Go n-éirí go geal leo sa chraobh!

image.png
Comórtas Staire na hÉireann

Teicniúil agus Folláin

Conor, Culann agus Adam, ceannródaithe an togra – Teicniúil & Folláin

Go minic, bíonn muid ag smaointiú nach bhfuil daoine teicniúla ró-thógtha le cúrsaí sláinte. Caithfidh a rá, áfach, gur bhain daltaí idirbhliana leas as a scileanna teicniúla agus iad airdeallach ar chúrsaí folláine nuair a thug siad faoin togra speisialta seo níos luaithe i mbliana.

Le linn na dianghlasála, bhí sé tugtha fá deara acu gur chóir béim a chur ar chúrsaí sláinte agus iad sa bhaile, rud a bhí mar dhúshlán ag pobal uile na scoile. I ndiaidh dóibh freastal ar cheardlanna teicniúla le Techspace, thapaigh siad an deis dul i mbun togra teicniúil a chuideodh go mór le tacú le gach duine aire a thabhairt dá sláinte féin.

Mar chuid den tionscadal teicniúil seo, d’úsáid siad ‘MICROBIT’ agus dhear siad clár simplí le daltaí agus múinteoirí a spreagadh líon áirithe coiscéimeanna a ghlacadh idir ranganna. Ar an ábhar go raibh 10 nóiméad saor idir na ranganna ar líne, bhí aláram le cloisteáil ar mhaithe le cur i gcuimhne do dhaoine go raibh sé in am gluaiseachta. Cinnte, bhí sé leagtha amach go dtiocfadh le gach duine a spriocanna pearsanta a chur rompu agus líon coischéimeanna a roghnú dóibh féin san am a bhí ar fáil.

Caithfidh a rá go raibh sé thar a bheith cliste an cur chuige a bhí leis an togra áirithe seo. Cé go raibh rud simplí i gceist, bhí neart oibre le cur i gcrích ag na daltaí chun an clár a dhearadh i gceart. Bhí an clár deartha agus é ag cloí le clárama na scoile agus an t-aláram le cloisteáil ag an am chuí.  Ní hamháin sin, ach úsáideadh an MICROBIT ar dhóigh thar a bheith éifeachtach agus aghaidh bhrónachaghaidh sásta léirithe i soilse an MICROBIT féin le duine a choinneáil dírithe ar a spriocanna féin a bhí le comhlíonadh taobh istigh den deich nóiméad.

Caithfidh a rá gur úsáid na daltaí a scileanna códála go héifeachtach agus a leithéid deartha acu. Ba mhaith linn creidmheas speisialta a ghabháil le Conor, Culann agus Adam a bhí mar cheannródaithe ar an togra seo. Gabhaimid ár mbuíochas le Techspace a thug urraíocht don scoil ‘MICROBIT’ a cheannach do gach dalta san idirbhliain. Buíochas speisialta do Mháistreas Bairbre a spreag na daltaí dul i mbun oibre agus a choinnigh fócas ar an tionscadal ina iomlán.

Technical and Healthy, a special programme created by Transition Year students ‘Doing their Bit’. After a series of workshops with Techspace, transition year students Conor, Culann and Adam masterminded a programme to promote healthy living during the 10 minute breaks in classes during ‘lock-down’. A special word of thanks to Techspace for the sponsorship for the Microbits for transition year students and to Máistreas Bairbre who encouraged and supported the project throughout.

Is fiú breathnú ar an ghearrfhíseán anseo / It’s worthwhile looking at this short video here

Rosemary Nic an Bhaird MOLSCÉAL

Click HERE to hear Rosemary speak about traveller culture and much more.

Le déanaí, déanadh ceiliúradh ar Lá Eithneacha Lucht Siúil na hÉireann in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Labhair Rosemary Nic An Bháird, ó Bhaile Átha an Rí le Molscéal faoi thábhacht Lá Eithneacha an Lucht Siúil a cheiliúradh, agus tábhacht Ionad Rochtana OÉ Gaillimh, chomh maith leis na tacaíochtaí a chuireann siad ar fáil.

Rosemary Nic an Bhaird, 3rd year pupil, speaks to Molscéal about traveller culture, inclusion and supports at NUIG and much more. Rosemary follows in the proud footsteps of her father Owen who has done trojan work for the Irish Traveller Community in NUIG, where he is is a programme coordinator in the NUI Galway Access Centre and last year was elected to the university’s governing authority, Údarás na hOllscoile. Read more

https://www.molsceal.ie/nua/alt/?CID=6240713935001

 

 

 

 

 

Click to access Equality,-Diversity-and-Inclusion-Strategy-2020-2025.pdf

Bua na Teicneolaíochta sa Choláiste

Clár Techspace curtha i bhfeidhm sa scoil ó 2016 – Féach ar an Fhíseán

Is iontach an fhorbairt atá déanta i gcúrsaí teicneolaíochta i gColáiste an Eachréidh thar na blianta. Feictear go bhfuil ceannródaíocht léirithe ag an scoil agus na háiseanna is nua-aimseartha in úsáid ar son leasa an oideachais le blianta beaga anuas.

Is cosúil go bhfuil sé léirithe gur féidir lenár scoláirí a bheith mar mháistrí ar an teicneolaíocht úrnua agus ní mar sclábhaithe aici. Mar chruthúnas ar seo, tá buanna éagsúla iontacha bainte amach ag ár scoláirí ar bhun náisiúnta le deireannas. Feictear gurbh é an t-aon teorann atá orthu ná a samhlaíocht féin ach é léirithe go héifeachtach go bhfuil bua na samhlaíochta go smior acu.

Ar mhaithe le tacú leis an dul chun cinn suntasach atá déanta sa scoil, tá múinteoirí is scoláirí an choláiste ag obair faoi Chlár Techspace ó 2016. Lena thuilleadh eolais, is fiú breathnú ar an fhíseán ghearr seo. Féach anseo

Coláiste an Eachréidh has proved itself to be at the forefront of using technology in education. This has been enhanced by the school’s involvement in the Techspace Programme for Schools since 2016. Achievements of the school have already gained national acclaim in several projects. This short video has been produced by Techspace Media and highlights the technical advances made by the school in recent years. Link to video

Ceannródaithe an Choláiste i lár an aonaigh ag Techspace

Bua Náisiúnta

An-éifeachtach mar íomhá – is iomaí rud gur féidir a léamh aisti

Ba mhaith le Coláiste an Eachréidh comhghairdeas a ghabháil le Abaigh, Bl. 2 as ucht a bua iontach a bhí fógraithe sa nuachtán náisiúnta Irish Independent Dé hAoine 12 Márta le deireannas. Cinnte, foilsíodh torthaí an chomórtais i bhforlíonadh speisialta ‘The People’s Flag’ ar an lá agus saothar Abaigh le feiceáil go soiléir istigh.

Bua náisiúnta – an chéad áit agus íomhá iontach cruthaithe aici mar chomóradh ar bhratach náisiúnta na tíre. Bua den scoth gan amhras agus níos mó iarratas istigh sa chomórtas i mbliana na riamh. Tagann an bua iontach seo ag am tráthúil agus pobal na cruinne ag ceiliúradh buanna na nGael ar fud an domhain.

Caithfidh a rá go raibh na moltóirí thar a bheith tógtha leis an dearcadh nochtaithe agus léirithe go héifeachtach ag Abaigh agus go ndeachaigh léargas comhaimseartha s’aicise go mór i bhfeidhm orthu.

Bhí an méid seo le rá ag Abaigh faoina saothar féin:

Tá iarracht déanta agam sa phíosa ealaíne seo díriú ar dhearcadh dhuine óig i dtaobh Bhratach na hÉireann. Uaireanta, bíonn an glúin óg faoi léigear ag tuairimí gruama mórthimpeall orthu ach tá mé den tuairim gur féidir linn dóchas léamh i mBratach na hÉireann don todhchaí. Go laethúil éiríonn daoine óga níos tuisceanaí faoina bhfreagrachtaí agus faoina ndúshláin atá le comhlíonadh acu mar shaoránaigh. Tá iarracht á dhéanamh agam sa phictiúr seo a chur i gcuimhne do dhaoine go bhfuilimid uile ar chomhchéim, rannpháirteach is nasctha le chéile. Molaim go ndéanaimid ar fad ár seacht ndícheall meas a léiriú dá chéile agus dár gcomhshaoil chomh maith.

Tugadh aitheantas do chuid de na saothair eile a bhí rannpháirteach sa chomórtas chomh maith a tháinig ó dhaltaí Bl. 1 ina measc Éamonn, Jonathan agus dán cumtha ag Stephen (léigh anseo).

 

Congratulations to all the participants from Coláiste an Eachréidh that took part in the various competitions organized by the Thomas F. Meagher Foundation in commemoration of our national flag. A special congratulations goes out to Abaigh Bl.2 who was awarded overall national first prize winner for her artwork for her contempory interpretation of the meaning of the Irish Flag. Her picture has already been published in The People’s Flag supplement in the Irish Independent 12/3/21.

Accredited Grades Leaving Cert 2021- GRÁID CHREIDIÚNAITHE

 

A guide to ACCREDITED GRADES in respect of the 2021 Leaving Certificate

Ceannairí Óga

Ceannródaithe agus fios an bhealaigh acu

Níl aon amhras ach go bhfuil tréithe ceannaireachta ag go leor daltaí agus gur iomaí ceannaire atá againn i gColáiste an Eachréidh. Tá obair cheannródaíochta idir lámha ag scoláirí an choláiste i rith an ama ach díreach roimh Nollaig 2020, bhí deis ag an scoil aitheantas speisialta a thabhairt do roinnt ceannairí agus na tréithe ceannaireachta aitheanta ag na múinteoirí uile.

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’20, bronnadh gradaim agus tugadh aitheantas do dhaltaí eiseamláireacha i dtaobh na ceannaireachta. Leanaigí oraibh agus Comhghairdeas libh.

 Leadership Awards were presented to a number students at Ceiliúradh Gaisce na Nollag 2020. These, of course, are just some of our students that demonstrate leadership qualities in their dealings with staff and fellow pupils. Táimid thar a bheith bródúil asaibh ar fad!