Ph.D Oxford Research

Is mise Eileen Coughlan agus is mac léinn PhD mé sa roinn teangeolaíochta in Ollscoil Oxford. Is as Gaillimh dom ó dhúchas. Mar chuid de mo PhD, beidh mé ag déanamh taighde sa scoil ó Mheán Fómhair 2017 go Feabhra 2018. Tá mé ag breathnú ar thuairimí daltaí na céad bliana agus na cúigiú bliana i scoileanna lán-Ghaeilge maidir le teangacha (go háirithe an Ghaeilge, ach teangacha eile, m.sh. an Fhraincis agus an Béarla, freisin) agus ar an gcaoi a úsáideann siad teangacha ina ngnáthshaol. Den chuid is mó, ‘séard a bheas ar siúl agam ná breathnadóireacht (sa tseomra ranga nó sa chlós ag am lóin), ach beidh mé ag déanamh taifeadadh agus ag eagrú fócasghrúpaí freisin. Ba mhaith liom dá nglacfadh an oiread daltaí agus is féidir páirt sa taighde ach ní gá do aon dalta páirt a ghlacadh mura bhfuil siadsan nó a t(h)uismitheoir/c(h)aomhnóir ag iarraidh é agus ní chuirfear san áireamh sa taighde ach na daltaí a thugann na foirmeacha toilithe ar ais dom (tá ceann amháin ann don dalta agus ceann eile don tuismitheoir/chaomhnóir). Tá súil agam go mbeidh an taighde seo suimiúil do gach duine a ghlacann páirt agus go dtabharfaí sé léargas tábhachtach ar shaol daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge. Tá níos mó eolais, mar aon le mo shonraí teagmhála, ar fáil trí na naisc thíos. Má tá aon cheist eile agat, téigh i dteangmháil liom! TUILLEADH EOLAIS CLICEÁIL ANSEO

My name is Eileen Coughlan and I’m a PhD student in the faculty of linguistics at Oxford University, though I’m originally from Galway. As part of my PhD project, I’ll be doing research in the school from September 2017 to February 2018. I’m looking at how students in 1st and 5th year in Irish-medium schools feel about languages (especially Irish, but also others, like French or English) and how they use languages in their everyday lives. Most of what I’ll be doing is observation (during classes or in the yard at lunchtime), but I’ll also be doing some recording and running focus groups. I’d like as many students as possible to take part, but participation is voluntary and only students who return consent forms (one signed by the student and one signed by their parent/guardian) will be involved in the research. I hope this project will be interesting for everyone and will give an important insight into students’ experiences in Irish-medium schools. More information, as well as my contact details, is available through the links below. If you have any questions, please get in touch! CLICK FOR MORE INFORMATION

 

 

%d bloggers like this: