Search Results for Bronnadh TY

Gradaim do Ghaeil Óga

Cinnte … is iomaí Gael Óg atá againn ar an Eachréidh!

Níl amhras ar bith ann ach gur iomaí Gael Óg atá i gColáiste an Eachréidh ach ní i gcónaí go bhfuil a mbuanna aitheanta. Ar an drochuair, ní raibh sé inár gcumas gradaim a bhronnadh ar gach uile Gael Óg sa choláiste ach, mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag, tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd a bhfuil meon dearfach eiseamláireach acu i dtaobh na Gaeilge. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh cur chuige comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste. Le fírinne, níl aitheanta againn ach cuid de na Gaeil Óga is fearr ar an Eachréidh. Beirigí Bua!

Comhrá ’20

‘Beatha teanga í a labhairt’ a deirtear agus is cinnte gur thug scoláirí ón Choiste Gaeilge leis an mhana a chur i bhfeidhm go tréan ar na mallaibh agus iad i gceannas ar chlár bhríomhar mar chuid den chraoladh domhanda #Comhrá20.

Cinnte, is iomaí ábhar cainte a bhí le scagadh agus le cíoradh acu agus iad ag craobhscaoileadh a gcuid scéalta fud fad na cruinne ar feadh uair a chloig. B’iontach na tuairimí a bhí le nochtadh acu fá chúrsaí reatha i dtaobh an Choróinvíris agus nach breá go raibh sé ina gcumas acu gabháil i ngleic leis na dúshláin éagsúla a bhí ardaithe dá bharr. Bhí deis acu cur síos a dhéanamh ar bhuaicphointí na hidirbhliana mar a bhí acu anuraidh agus iad ag cur síos ar imeachtaí éagsúla na bliana. I measc an phlé bhí léargas tugtha ar chomhlachtaí mhionghnónna, ar iarrachtaí cúrsaí timpeallachta a fheabhsú, ar cheoldráma a léiríodh ar stáitse agus ar imeachtaí móra ar son na Gaeilge (Rith Glas, Lá Croí agus Margadh na Nollag). Cuireadh agallamh ar dhuine dá múinteoirí (Máistir Pádraig) agus bronnadh speisialta tugtha dó ( é náirithe go maith acu). Ní hamháin sin ach gabhadh comhghairdeas ar leith le Raphi agus í tar éis dearthóireacht a dhéanamh ar leabhar nua-fhoilsithe – nach maith í.

Caithfidh a rá go raibh éacht curtha i gcrích ag daltaí Bliain 5 le Comhrá ’20 a chur i láthair i mbliana (Rhianna, Eoin, Madison, Caroline, Raphi, Conor, Oisín, Tuán, Eva, Liadán, Iseult, Caoimhe agus Bláithín). Níl aon amhras ach go bhfuil buíochas ar leith le gabháil le Máistreas Bairbre a chur gach uile rud in ord agus in eagar go mbeadh na daltaí ábalta tabhairt faoin dúshlán áirithe seo le deireannas.  

Coiste Gaeilge recently presented an hour long show that was broadcast live online to an audience and spectactors tuning in from all over the globe #Comhrá20. Comhghairdeas leo ar fad!

Tráth na gCeist -Bua Ollmhór!

Buaiteoirí Sinsearacha: Conor, Tuán, Oisín agus Sean in éineacht le Máistreas Bairbre & Máistreas Máirín

‘Más mall is mithid’ – sin seanfhocal a thagann chun cuimhne agus an scéal seo á chur ar shuíomh na scoile breis agus dhá mhí tar éis na himeachta. Is dócha go mothaíonn sé ar nós scéal staire ag breathnú siar ar 9 Márta 2020 anois. Sin ráite, is fiú gach bua beag nó mór a cheiliúradh agus gabhaigí ár leithscéal nár thug muid aitheantas don bhua ollmhór seo ag Coláiste an Eachréidh níos luaithe.

Reachtáil Craobh Ghrealláin de Chonradh na Gaeilge Oíche Thráth na gCeist do mhic léinn meánscoile ar an Luan 9 Márta 2020 san Óstán Shearwater i mBéal Átha na Slua. Ba é Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin urraitheoir an chomórtais agus bhí meánscoileanna páirteach ann ón cheantar mhórthimpeall agus suas le tríocha táblaí rannpháirteach. Mar a tharla bhí an comórtas ar siúl ar dhá leibhéal: sóisearach agus sinsearach.

Le scéal fada a dhéanamh gearr, bhí ceithre fhoireann ag Coláiste an Eachréidh agus bronnadh duaiseanna ar trí fhoireann: 1ú Sóisearach, 2ú Sóisearach agus 1ú Sinsearach. Is cosúil go raibh an chuid is mó de na freagraí ag daltaí Choláiste an Eachréidh agus iad ag teacht ar ais buacach lena ngradaim. Caithfidh a rá gur bhain gach uile duine ard-sult as an imeacht seo agus é anois aitheanta ar cheann de na himeachtaí sóisialta deireannacha sular cuireadh an dianghlasáil i bhfeidhm. Trí bhua in aon oíche amháin – Go maire sibh bhur mbua!

 

Coláiste an Eachréidh students were victorious in Conradh na Gaeilge annual Table Quiz in Béal Átha na Slua. 3 winning teams in junior and senior level. Gan amhras -Freagraí acu – Comhghairdeas le gach uile duine a ghlac páirt!

Tuilleadh eolais ar Thráth na gCeisteanna eile Anseo

TechSpacer ESB

Nach iontach an méid atá déanta – cúis ceiliúrtha gan amhras ag muintir Uí Chuinneagáin

English version follows

Bronnadh an gradam TechSpacer ESB na bliana 2020 ar Adam Ó Cuinneagáin, déagóir ó Ghaillimh

Níl i gcluiche réaltachta fíorúla a dhearadh agus club TechSpace a stiúradh um am lóin ina scoil ach tús na n-éachtaí cruthaitheacha a rinne Adam, déagóir ó Bhaile Átha an Rí i nGaillimh. Bhronn ESB, mar chuid dá chiste Fuinneamh do na glúine ríomhaire ar Adam an tseachtain seo chun a scileanna códúcháin a fhorbairt.

Is clár oideachais náisiúnta é TechSpace a chuireann oiliúint ar mhúinteoirí agus ar cheannairí óige chun cabhrú le daoine óga a bheith cruthaitheach le húsáid na teicneolaíochta.

Tháinig fás agus forbairt ar Adam leis an gclár TechSpace Gaeilge a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó cuireadh tús leis in 2016, agus tá an bhaint atá aige lena chlub ríomhaireachta áitiúil i gcroílár a rathúlachta. Cuireadh oiliúint ar a mhúinteoir, Bairbre, mar chuid den chlár TechSpace in 2016 ó Choláiste an Eachréidh i mBaile Átha an Rí. Ní ba dhéanaí an bhliain sin bhuaigh Adam gradam as cluiche a d’fhorbair sé don Tech Féile bliantúil i nGaillimh, féile a bheidh ar siúl arís i mbliana an 4 Márta in Aerfort na Sionainne.

Chuaigh Adam i gcion arís eile ar na moltóirí ag an Creative Tech Fest in 2019 i mBaile Átha Cliath. D’fhorbair sé cluiche Réaltachta Fíorúla bunaithe ar bhabhláil. Dúirt na moltóirí go raibh caighdeán agus leibhéal an eolais agus na scileanna eolaíochta ríomhaireachta a bhí ag Adam i bhfad Éireann ní b’fhearr ná aon duine eile ar fud Líonra TechSpace. Tá bliain iontach roimh Adam mar ESB TechSpacer na Bliana, lena n-áirítear tacaíocht dó leanúint lena gcruthúcháin eolaíochta ríomhaireachta a fhorbairt, inspioráid trí chomhpháirtithe tionscail agus deiseanna dá Chlub Ríomhaireachta TechSpace am lóin chun a gcuid smaointe a fhorbairt. Tá Foireann an Chláir TechSpace agus ESB ag súil le heachtraíocht iontach a chur ar fáil dó in 2020.

Tá ESB ag obair i gcomhpháirtíocht le TechSpace chun teacht a thabhairt do dhaoine óga ar spás inar féidir leo dul i mbun na cruthaitheachta, a chumadóireachta agus an inspreagtha le húsáid STEAM agus na Cruthaitheachta Digití. Sheol ESB Generation Tomorrow, clár nua STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon agus Matamaitic) atá meáite ar dhaoine óga a chumhachtú chun a lánchumas a bhaint amach agus a gcomhthodhchaí a chumhachtú.

Galway Teen Adam Ó Cuinneagáin has been awarded ESB TechSpacer of the year 2020.

A virtual reality game and leading a lunchtime TechSpace club at his school are only the beginnings of the creative achievements for teen Adam from Athenry in Galway. This week Adam was presented with a laptop to further develop his coding skills – by ESB as part of ESB’s energy for generations fund.

TechSpace is a national educational programme that provides training for teachers and youth leaders to facilitate young people to be creative using technology.

Adam has grown with the Irish language TechSpace programme aupported by an Roinn Cúltúir, Oidechais agus an Gaeltacht since it began in 2016, and his involvement in his local computer club is key to its success. His teacher, Bairbre, was trained as part of the Clár TechSpace programme from Cóláiste an Eachréidh in Athenry. Last year Adam won an award for a game he had developed at the annual Tech Féile in Galway, happening again this year on March 4th in Shannon Airport.

Adam once again impressed judges at the 2019’s ESB Creative Tech Fest in Dublin. He developed a virtual reality game based on bowling. The judges went on to say that the standard and the level of computer science skills and knowledge from Adam was beyond anything throughout the national TechSpace Network. Adam has an exciting year ahead of him as ESB TechSpacer of the Year’s award includes support for him to continue developing his computer science creations, inspiration through industry partners and opportunities for his lunch time TechSpace Computer Club to develop their ideas. The TechSpace Team and ESB are looking forward to making it a successful adventure for him in 2020.

ESB is partnering with TechSpace to give young people access to a space where they can create, invent and inspire through STEAM and Digital Creativity. ESB has launched Generation Tomorrow, a new STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) programme dedicated to empowering young people to reach their potential and power their collective brighter future.

Tuilleadh eolais Cliceáil anseo

I mbéal an Phobail Journal.ie

Gaeil go smior!

Seo daltaí aitheanta go speisialta as ucht a ndíogras ar son na Gaeilge sa Choláiste

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce na Nollag ’19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

 

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd atá ag obair go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Níl siad ag glacadh leis go mbeidh an gradam bronnta orthu gan obair a chur isteach. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach. Tugadh aitheantas dóibh siúd páirteach trí chlár ‘Comhrá’ a eagrú ar líne.

Ní amháin sin ach tugadh aitheantas speisialta go poiblí do na foirne díospóireachta idir shóisear agus sinsear a rinne éacht i mbliana agus iad páirteach i mbabhtaí Chúige Chonnachta. Cinnte, bhí an-obair go deo déanta acu i mbun ullmhúcháin le Máistreas Nóra agus Máirín agus iad páirteach i gcomórtas náisiúnta eagraithe ag Gael Linn. Tá Coláiste an Eachreidh thar a bheith bródúil astu.

Lena chois sin, bhí daltaí eile a rinne éacht i gcomórtas ‘Tráth na gCeist’ eagraithe ag an eagraíocht náisiúnta Feachtas. Bhí go leor daltaí páirteach i bhfoirne éagsúla ach d’éirigh go hiontach le dhá fhoireann ar leith agus iad anois cáilithe don bhabhta ceannais. Ní fios an mbeidh siad ábalta craobh na hÉireann a bhaint? Gabhaimid buíochas speisialta leis na múinteoirí Nóra agus Máirín arís, agus iad ag spreagadh na ndaltaí a bheith rannpháirteach.

Beatha teanga í a labhairt …ach buanú teanga í a scríobh!

Bhí bua na scríbhneoireachta aitheanta ag cuid dár scoláirí aitheanta ar bhun náisiúnta agus iad foilsithe san iris Comhar Óg. Tá súil againn go leanfaidh siad orthu i mbun pinn.

 

Gradaim Gaeilge awards presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach, to the Junior and Senior debating teams, those involved in the quiz teams and winners going onto the finals and to the published gaelic scholars.

Comhghairdeas leo ar fad!

 

Gradaim Ceoil 2018/19

Buaiteoirí – Seó Talainne 2019

Caithfidh a rá go raibh réimse leathan ceoil curtha ar fáil le linn Cheiliúradh Gaisce 2018. Bhí réimse leathan stíleanna ceoil curtha i láthair mar chuid de shiamsaíochta na hócáide ina raibh idir cheoltóirí, amhránaithe agus damhsa léirithe do mhúinteoirí agus daltaí uile an choláiste. Cinnte, bhain beagnach trí chéad duine sult as siamsaíocht na hócáide. Ar ndóigh, tá bua an cheoil go smior sa choláiste.

Gan amhras, bhí bliain mhaith curtha i gcrích ag ceoltóirí an choláiste agus iad faoi stiúir Mhúinteoir Annemarie. Ghlac go leor acu páirt i gcomórtas Scléip 2019 agus bhí Seó Talainne inmheánach eagraithe ag Comhairle na nDaltaí. Tugadh aitheantas i rannóga sóisearacha is sinsearacha mar dhuaiseanna. Bronnadh gradaim ar cheoltóirí traidisiúnta, ar Theo, ar Aisling a chur halla na scoile faoina draíocht cumhachtach agus ar Ríoghna is Hazel – iad aitheanta mar Réalta an Eachréidh.

Wide range of musical talent came to the fore as part of the end of year award ceremony. A special thanks goes out to Múinteoir Annemarie for all her help and guidance throughout the year. For more Ceol cliceáil anseo.

Mol an obair…

Obair Ranga aitheanta

Caithfidh Coláiste an Eachréidh obair na ndaltaí a mholadh go hard is iad i mbun oibre go dian lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na scoilbhliana. Chuige sin, bhí deis ag an scoil roinnt daltaí a aithint go speisialta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh as ucht a gcur chuige i dtreo na hoibre is iad ag tabhairt fuithi go díograiseach. Obair eiseamláireach á dhéanamh acu gan amhras. Bronnadh gradaim orthu siúd a bhain barr feabhais amach ina gcuid obair scoile.

I measc na daltaí aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh ar son a gcuid oibre bhí:

  • Bliain 1 –  Ultan  &  Theo
  • Bliain 2 –  Dion  &  Amy
  • Bliain 3 –  Seán &  Iseult
  • Idirbhliain –  Eoin  &  Darragh
  • Bliain 5 –  Deirdre  &  Hannah
  • Ardteist –  Saoirse  &  Alana  

Mar aon leis an mhéid sin, tugadh aitheantas ar leith do dhaltaí ar leith i gcuid de na hábhair praiticiúla agus iad i mbun tionscadail éagsúla: Ealaín (Mairidh & Raphi), Miotalóireacht (Robert), Innealtóireacht (Marc), Adhmadóireacht (Jack) agus Eacnamaíocht Bhaile (Oisín). Comhghairdeas leo uile:

Obair Ranga awards were presented to students who excelled in their classwork and whose application to their studies was particularly commendable. Ceiliúradh Gaisce awards were also given to those who had excelled in the practical projects of artwork, metalwork, engineering, woodwork and home economics.  Leanaigí oraibh leis an dea-obair!

Gaiscí Gaelacha

Obair Cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh le Gaelbhratach eile a bhuachan

Mar chuid de Cheiliúradh Ghaisce an tSamhraidh 2018/19, tugadh aitheantas speisialta dóibh siúd gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa choláiste agus sa chomharsanacht mórthimpeall. Bronnadh Gradaim na Gaeilge ar dhaltaí a léirigh meon dearfach comhoibríoch i leith na teanga agus a rinne a gcion chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gColáiste.

Ghlac Máistreas Bairbre leis an deis comhghairdeas ó chroí a ghabháil leo siúd a d’oibrigh go díograiseach le Gaelbhratach a bhuachan athuair don Ghaelcholaiste. Faraor, seo an séú bliain atá a leithéid bainte amach ag Coláiste an Eachréidh. Cinnte, tá obair cheannródaíochta déanta ag Coláiste an Eachréidh thar na blianta agus é ar intinn ag an Coiste Gaeilge go leanfar leis an obair eiseamláireach 2019/20.

Mar aon leis an mhéid thuasluaite gabhadh comhghairdeas speisialta le Leigha agus le Ross a fuair aitheantas speisialta agus iad ainmnithe i measc bhuaiteoirí náisiúnta Sheachtain na Gaeilge as ucht a gcuid scríbhneoireachta. Maith iad!

I measc na Gaeil aitheanta ag Ceiliúradh Ghaisce an tSamhraidh bhí:

 • Bliain 1 – Éadaoin & Maura
 • Bliain 2 – Jack & Rian
 • Bliain 3 – Éva & Rhianna
 • Idirbhliain – Seanie & Réitseal
 • Bliain 5 – Sadhbh & Mollaí
 • Ardteist – Eibhlín & Mairidh

As part of end of year Gradaim Gaisce awards Gradaim Gaeilge awards were presented to representatives from each class, to the Coiste Gaeilge for award winning work for Gaelbhratach and to the Leigha and Ross for their national recognition from Seachtain na Gaeilge. Comhghairdeas leo ar fad!

Spórt is Spraoi

Níl aon amhras ach go mbíonn neart spraoi is spórt ar scoil againn i gColáiste an Eachréidh. Tá an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith na bliana. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Chuige sin, ní mar an t-ionadh é go raibh go leor gradam le bronnadh ag Ceiliúradh Gaisce an tSamhraidh 2019 ar mhaithe leis na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint. I measc na gradaim a bronnadh le deireanas bhí gradaim le buanna réimse spóirt éagsúla a cheiliúradh: Liathróid Láimhe, Tag- Rugbaí, Rugbaí, Cispheil, Eitpheil, Spikeball, Ficheall, Taekwon-do, Iomáint Camógaíocht, Sacar, Peil, Lúthchleasaíocht, Gleacaíocht agus cluiche corr. Cinnte, is iomaí teastas a bhí le bronnadh le linn an tsearmanais agus aitheantas tugtha don éagsúlacht i ngníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl ag daltaí i gColáiste an Eachréidh. Fógraíodh buaiteoirí Lá Spóirt ar an Eachréidh – Foireann ‘A‘ agus tugadh aitheantas speisialta do theaghlach aclaí an Eachréidh chomh maith. Mar chlabhsúr, bronnadh gradam ar leith ar Oisín mar ‘Imreoir Spóirt’ na bliana agus an gradam tuillte go maith aige. Ar ndóigh, ní bheadh réimse spóirt chomh leathan sin ach ab é go gcuireann múinteoirí an oiread sin ama ar fáil dó – míle buíochas a mhúinteoirí!

A wide range of sporting activities and achievements was given special note of approval during the end of school-year Ceiliúradh Gaisce awards. It really is amazing the sporting talent that Coláiste an Eachréidh holds and the school only had the chance to show off some of the sporting highlights of the year. A special thanks goes out to all of the múinteoirí that promote various games throughout the year. Míle Buíochas agus Comhghairdeas do chách!

Tuilleadh spórt cliceáil anseo.

Is mór an Spórt é!

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Bliain 1 & 2

Caithfidh a rá go bhfuil an t-ádh dearg ar dhaltaí an choláiste agus réimse leathan imeachtaí spóirt ar siúl i rith an ama. Tá go leor foirne ag an scoil agus is iomaí gradam atá buaite ag daltaí aonaracha is mar ghrúpaí ag leibhéal scoile, áitiúil, go náisiúnta is go hidirnáisiúnta fiú.

Mar chuid de na tréithe spóirt ildánacha go léir a aithint, bronnadh teastais ‘Dalta Corpoideachais na Míosa’ ar dhaltaí ar leith mar gheall ar a n-

Gradaim Spóirt, Nollaig ’18, Idirbhliain, Bliain 5 & 6

iarrachtaí leanúnacha le linn na ngníomhaíochtaí sna ranganna corpoideachais i rith na scoilbhliana.

 

 

 

 

 

I measc na ndaltaí aitheanta Nollaig 2018, bhí:

Bliain 1:  Theo, Sarah, Caoimhe, Danielle, Ciarán, Jason, Leah & Jack.

Bliain 2: Amy, Leah, Eilis, Jack, Éanna, Aoibhe, Lúc & Cianna.

Bliain 3: Éva, Ruairí, Oisin, Raphi, Eoin, Seán, Kialynn & Conor.

Idirbhliain: Máirtín, Ruairí, Ailbhe & Miz.

Bliain 5: Jenny, John, Deirdre, & Máirtín.

Rang Ardteiste: Mollaí, Jack, Orla & Ciarán.

 

Special recognition was awarded Nollaig ’18 to all those students making special effort in sport who achieved the status of  ‘PE Student of the month‘. Beirigí Bua i gcónaí!