PLEAN FEABHSÚCHÁIN 2016-2017

LOGO Colaiste Eachreidh JPEG - web

 

Plean Gnímh do Labhairt na Gaeilge

Moltaí í dtreo feabhsúcháin  

Moltaí i dtreo feabhais bunaithe ar shuirbhé “Gaelbhratacha”.

Córas fuaime sa halla a fhorbairt.- 72% míshásta leis an rogha ceoil/ 62% míshásta- fiseáin

Aitheantas don Ghaeilge labhartha-Cártaí glasa i measc an TS a bhéimniú-67% sásta. Athbhreithniú ar chóras shinsearach  “Níl siad úsáideach i gcomhair na ranganna sinsearacha… ní bhíonn muid ag baint úsáid astú go mór… B’fhéidir córas eile i gcomhair na daoine níos sine”. 

43% ar mhaith leo Gaeilge a labhairt agus a chloisteáil ar scoil. 36% – Brú ó chairde nó daltaí eile an bac is mó ann dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a úsáid.

Plean Gnímh TFC 

 1. Is iad na háiseanna is mó a thugann tairbhe/tacaíocht do mhúinteoirí sa rang ná an Teilgeoir Sonraí  @100% agus an ríomhaire deisce @ 90%

– Beidh ríomhairí deisce nua le ceannach.

 1. Is iad na deacrachtaí is mó a chruthaíonn úsáid na teicneolaíochta ná:

@ 50% è Daltaí ag baint mí úsáid eile as è Réiteach Cuntas LanSchool a bheith uasdátaithe agus seisiún traenála ann do mhúinteoirí agus córas smachta na scoile a chur i bhfeidhm nuair is gá.

@40% è Dalta gan leabhair líonra nó Taibléad uaireanta è Réiteach -córas smachta na scoile a chur i bhfeidhm,  nótaí gorm, géibheann, cártaí buí 7srl

@ 40% è Cosc ar Youtube è Réiteach ná athbhreithniú a dhéanamh ar an leibhéal scagadh atá roghnaithe ó Roinn Oideachais agus polasaí scoile a chur in oiriúint.

 1. Forbairt Gairmiúil ag teastáil ó mhúinteoirí i: @ 80% OneNote, @78% LanSchool agus @ 70% Feidhmchláir Néalríomhaireachta (cloud application è OneDrive, Schoology)
 2. Uasdátú rialta don fhoireann in úsáid na teicneolaíochta.
 3. Tá Timpeallacht Fhíorúil Foghlama nua i bhfeidhm don bhliain seo chugainn – SharePoint Sites mar chuid de ‘Office 365’

Spriocanna 2016-17

Athbhreithniú ar an bPolasaí IT

Suirbhé Úsáid na Teicneolaíochta – daltaí agus múinteoirí

 

TEAGASC AGUS FOGHLAIM  

Sa tríú téarma 2014 d’fhreagair daltaí agus múinteoirí ceistneoir ar líne a bhí dírithe ar an éispéireas foghlamtha. Iarradh ar na daltaí agus múinteoirí aontú nó gan aontú le ráiteas a d’fhiosraigh na rudaí a chur le, nó a bhain uaidh, an teagasc agus foghlaim. D’fhreagair 103/139 dalta an ceistneoir, 53% fireann; 47% baineann agus 15/17 múinteoir. Rinneadh suirbhé ar thuistí i Mí Iúil 2013.

Cuireadh ceistneoir chuig daltaí agus tuistí blianta 1,2, 4 & 5 i Meitheamh 2016 – déanfar comparáid idir thorthaí an cheistneora úd agus cinn na bliana 2013.

Ag eascairt as sin búnófar fo-ghrúpaí foirne chun tosaíochtáí chun feabhsúcháin scoile a fhorbairt.

 

 • Torthaí Foghlama
 • Déanfaidh gach roinn ábhar anailís ar thorthaí scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistméireachta sa chéad téarma 2015-16
 • Eispéiris Foghlama
 • Dúirt 90% de na daltaí go gcabhraíonn athbhreithniú /súil siar lena gcuid bhfoghlaim agus 71% a dúirt go gcabhraíonn nótaí scríofa ón gclár leo.
 • Dúirt 89% de na daltaí go gcabhraíonn ceartúcháin & aiseolas ó mhúinteoirí   lena gcuid bhfoghlaim agus 84% go gcabhraíonn freagraí samplacha lena gcuid bhfoghlaim.
 • Dúirt 89% go gcabhraíonn Obair phraiticiúil lena gcuid bhfoghlaim agus 53% a dúirt go gcuireann Obair Ghrúpaí lena gcuid bhfoghlaim.
 • Luaigh 93% de thuismitheoirí go raibh an teagasc agus foghlaim go maith sa gColáiste agus 72% ag aontú leis an méid obair bhaile a thugtar.
 • D’aontaigh 68% de thuismitheoirí go gceartaítear obair bhaile go rialta.
 • Dúirt 59% de thuismitheoirí go bhfuair siad comhairle mhaith maidir le roghnú abhair agus bhí 85% sásta leis na socruithe cruinnuithe tuismitheoirí & múinteoirí.
 • Cleachtas Múinteoireachta
 • Luaigh 46% de na daltaí go gcruthaíonn easpa ama le nótaí a scríobh síos deacrachtaí dóibh.
 • Bhí 33% de na daltaí a dúirt go raibh scileanna staidéar de dhíth orthu.
 • Dúirt 28% de dhaltaí gur mhaith leo deis labhartha níos minice sa rang
 • Dar le 29% de dhaltaí bhí gá le athbhreithniú ar Rialacha/Treoracha ranga agus bhí 80% de mhúinteorí ag lorg soiléireachtaí sa réimse seo. Bhí 85% de thuismitheoirí sásta go raibh an smacht go maith sa scoil.
 • Luaigh 73% de mhúinteoirí go gcuireann mí-eagar/ cur chuige na ndaltaí isteach ar a gcuid múinteoireachta agus 46% de mhúinteoirí a dúirt go gcuireann an córas taifead ar iompar isteach ar an obair.

Aidhmeanna & Tosaíochtaí Feabhsúcháin

 • Feasacht agus cumas na ndaltaí maidir le scileanna staidéir, scileanna eagrúcháin agus scileanna foghlama a fhorbairt. Déanfar seo trí fheachtas uile scoile (lá nó cuid de lá) a eagrú sa chéad téarma ag díriú isteach ar scileanna staidéir (Careers Portal). Leagfar amach clár agus iarrfar ar na hOidí Ranga, múinteoirí OSPS agus múinteoirí gairmthreoir an clár a chur i bhfeidhm. Déanfar monatóireacht i Mí Eanáir.
 • Forbairt ghairimiúil leanúnach a eagrú don fhoireann ar scileanna foghlama agus measúnú mar aon le seisiún eolais ar dhaltaí le riachtanaisí speisialta.
 • Déanfar polasaí Measúnaithe a fhorbairt
 • Bainfear úsáid as an data a bailíodh (2015) chun tosaíochtaí eile a aimsiú ar mhaithe le breis feabhsúcháin.
 • Déanfar rathúlacht an phlean um fheabhsúcháin a mheas trí cheistneoir a chur arís i gceann bliana (Meitheamh 2016) ag díriú isteach ar na tosaíochtaí reatha le súil go mbeidh céadatán níos airde ag léiriú sástacht ins na hachair éagsúla.

Mar chuid den phlean feabhsúcháin scoile sa réimse teagaisc treoraítear do chuile mhúinteoir aird a thabhairt ar an méid atá le foghlaim ó aischothú na ndaltaí ach go háirithe na stráitéisí/modheolaíochta a chabhraíonn le foghlaim na ndaltaí.

Nuair a iarradh breis tuairimí ar na daltaí bhí siad seo a leanas luaite go minic, mar sin chun cur leis an obair mhaith agus dea-chleachtais tabharfar aghaidh ar na hachair seo a leanas :-

 • An múinteoir ag caint agus mé ag tógáil nótaí – treoraítear do chuile mhúinteoir a bheith ina dtost, ag dul timpeall an tseomra ranga, nuair atá na daltaí ag tógáil nótaí.
 • Níor mhór a chinntiú go bhfuil dóthain ama tugtha chun nótaí a bhreacadh síos.
 • Níor mhór éagsúlacht sa gcur chuige a chinntiú i dtaobh na ndaltaí a bhfuil riachtanaisí foghlamtha acu (nótaí giorraithe, nótaí digiteacha &rl)
 • Níor mhór a bheith airdeallach dóthain ama a thabhairt do na daltaí. ceisteanna a chur agus deis níos minice labhairt ar an ábhar cheachta.
 • Chun deis a thabhairt le dul siar a dhéanamh tabharfar ar a laghad fógra seachtaine roimh scrúdú ar bith, scrúdaithe ranga san áireamh
 • Tar éis míosa cuirfidh na hoidí ranga ceist ar na daltaí faoi mhéid an obair bhaile ar eagla go mbeadh sé iomarcach ar aon lá ar leith.

Plean Gnímh don Litearthacht

 • Rinneadh tástáil Dhrom Chonrach i Litearthacht na Gaeilge ar dhaltaí i mbliain a dó  i mí Aibreáin 2015. Eisíodh na torthaí ag deireadh an tSamhraidh úd. Tar éis anailíse a dhéanmh ar na torthaí tabharfar faoi thosaíochtaí feabhsúcháin- níor eirigh linn, ceal ama, an anailís a dhéanamh – tosaíocht Roinn Gaeilge 2016/17
 • Cuireadh ‘Foclóir’ de nathanna agus téarmaíocht úsáideacha le chéile chun an teanga idirbheartaíocht ranga a threisiú. Tugadh ‘Foclóir’ do na ranganna sóisearacha 2015/16.
 • Bhí 54% den fhoireann a mheas go raibh an Foclóir réasúnta nó gan éifeacht. Mar sin féin, luadh go raibh sé go maith do dhaltaí ó bhunscoileanna ach go raibh an chaighdeán Gaeilge ró-íseal do na daltaí eile.
 • Déanfar athbhreithniú leis na daltaí Idirbliana ag tús 2016/17.
 • Eochar-Focail – ag tagairt do éifeachtúlacht ag leibhéal uile scoile, bhí beagnach 70% dos na múinteoirí den tuairim go raibh an stráitéis seo an-mhaith nó ar fheabhas. Úsáidtear leathanaigh cúil na gcóipleabhair/OneNote chun ‘Eochar-Focail’ a iontráil. Cuirtear an t-eolas freisin ar ghréasán na scoile.

Plean Gnímh don Uimhearthacht

2016-2017

 • Leanúint ar aghaidh le straitéis Codáin go Céatadán
 • Nascanna Uimhearthacht laistigh d’ábhair uilig a aithint

Ón aiseolais ó mhúinteoirí dúirt 64% nach raibh ach ag éireoidh go réasúnta leis an mbéim a bhí curtha ar barrachairt. Dá bhrí sin socraíodh gan leanúint ar aghaidh leis an mbarrachairt mar chur chuige uile scoile. Chun an stráitéis a mheas cuireadh é mar cheist ar pháipéar scrúdaithe Mata Bliain 1.  Socraíodh na nascanna maidir le codáin / cóimheas a aithint laistigh d’ábhair uilig agus aird a dhíriú ar seo lenár stráitéis Codáin go Céatadán a neartú.

 • Póstaeir leis na nascanna uimhearthacht a chrochadh i chuile seomra
 • Póstaeir Codáin go Céatadán a chrochadh i chuile seomra

Déanfar measúnú ar rathúlacht na stráitéise sa tríú téarma 2016-2017

Clár na hIdirbhliana 

Dáileadh ceistneoirí ar mhúinteoirí.  Dhírigh an ceistneoir ar ghnéithe éagsúla i gclár na hIdirbhliana- an croí churaclaim, imeachtaí seach churaclaim inscoile, taithí oibre agus imeachtaí eile lasmuigh den scoil.

Láidreachtaí 

 • Bhí tuairimí dearfacha i dtaobh na croí hábhair – 89% ag rá go raibh sé  an-mhaith/go maith.
 • I dtaobh “Cúramaí Soisialta” is léir go bhfuil láidreachtaí  le 81% ag rá go raibh sé  ar fheabhas/ an-mhaith/go maith.
 • Maidir le Bronnadh gradaim ceapann 100% den fhoireann go bhfuil sé ar fheabhas/ an-mhaith/go maith.

Moltaí í dtreo feabhsúcháin  

Curaclaim- Athstruchtúr ar an gclár ama.  Obair traschuraclaim agus Portfolio ag na daltaí (33% – sásta)

Seach-Curaclaim- Turas thar lear, Turais eagraithe ag ranna éagsúla (31% -measartha), Imeachtaí pobail go seachtainiúil.Ceoldráma a eagrú.

Pleánáil Coiste a bhunú-68%.  Ionduchtú do dhaltaí.

Tosaíochtaí/Treoir 

 • Turais eagraithe ag gach roinn- leagtha amach i bhféilire na scoilbhliana.
 • Imeachtaí pobail mar chuid den chlár ama
 • Spriocdátaí leagtha amach ag múinteoirí ar an bhféilire ag tús na bliana.
 • Coiste a bhunú- Uasdátú ag gach cruinniú foirne. (An chéad chruinniú Bealtaine ’15)
 • Athstruchtúr ar an gclár ama agus ar fhéilire na bliana.
 • Cúrsa inseirbhíse a eagrú.

Thug Bord Bainistíochta an Choláiste faomhadh don Phlean um Fheabhsúcháin Meitheamh 2016

%d bloggers like this: