Author Archives: Admin

Turas go Maigh Cuilinn

Bhí an t-ádh ar dhaltaí i mBliain 1 go raibh an deis acu gabháil ar thuras go Maigh Cuilinn i rith na seachtaine.

Cé go raibh srianta Covid fós i bhfeidhm le linn an turais, is cosúil gur éirigh go breá leo sult is tairbhe a bhaint as imeachtaí an lae, iad thuas seal is thíos seal agus ag luascadh thart ar línte. Ba léir nár chuir sé isteach ná amach orthu a bheith ceangailte le rópaí ach oiread. Ní hamháin gur bhain siad uilig taitneamh iontach as an lá ach tháinig gach uile duine acu ar ais slán sábháilte chomh maith. Nach deas go raibh siad ag iarraidh pilleadh abhaile!

First year students recently had an exciting outing to an adventure park in Maigh Cuilinn. It seems they all enjoyed themselves.

Athoscailt na Scoile

A thuismitheoirí agus a dhaltaí,

treochlár leagtha amach ag an Aire Oideachais le treoracha chun na scoileanna a athoscailt ar shlí shábháilte.  Mar chuid de na treoracha, beidh treanáil ag foireann na scoile ar an 31ú Lúnasa ionas go mbeidh oiliúint chuí déanta acu.

The roadmap for the reopening of schools published by the The Minister for Education has provided the guidance and steps to safely re-open schools. As part of that plan, teachers will be receiving the required training on Monday 31st of August. 

Tá pleananna go leor idir láimhe anois againn chun an scoil a oscailt ar bhealach a bheidh chomh sábháilte is gur féidir do phobal iomlán na scoile. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil de réir mar is gá agus is cuí.

Seo thíos na dátaí fillte do na ranganna éagsúla.

The following are the return dates for the various Year Groups. Note that Tuesday 1st is a half-day, all other days are full days and Transition Years will return on Monday the 7th. Students’ phased return is to allow for appropriate induction (for each year group) for the necessary changed practices and routines which will have to be implemented in our collective efforts to keep the Coláiste Covid-19 free.

 

Máirt 1ú / Tuesday 1st – Bliain 1 (First Years only, half-day 9:00-13:20)

Céadaoin  2ú / Wednesday 2nd – Blianta 1,3 & 6

Déardaoin 3ú / Thursday 3rd – Blianta 1,3,6 & 5

Aoine 4ú / Friday 4th  – Blianta 1,3,6,5 & 2

Luan 7ú / Monday 7th – Idirbhliain

 • Daltaí Ardriosca: Má tá tuistí ansin le buairt faoina mhac/íníon mar dhaltaí a bheadh i mbaol/ardriosca agus go gceaptar go mbeadh dúshlan ag an dalta filleadh ar an scoil, an féidir leat dul i dteagmhail liom ag brian.omaoilchiarain@gretb.ie agus is féidir linn plean tacaíochta a chur le chéile.
 • Masc Aghaidhe agus Scáthlán aghaidhe:
  – Caithfidh bailiúcháin masc aghaidhe a bheith ag gach dalta (Earra aon uair nó in-nite). Beidh éileamh ar na mascanna seo agus molaimid díobh iad a cheannach go luath. Ba cheart go mbeadh an masc gan phatrún/íomha nó scríobhneoireacht air.
  – Tá scáthlán aghaidhe molta ach níl sé riachtanach. B’fhéidir go mbeidh duine níos compórdaí ag caitheamh scáthlán aghaidhe in ionad maisc. Tá sampla anseo https://jps.ie/product/anti-spitting-face-shield-with-glasses-frame/
  NÓTA: Sa treoir is déanaí ón Roinn, tá caitheamh na clúdaigh/mascanna aghaidhe éigeantach, más mian le duine Scáthlán a chaitheamh freisin (le masc) – is fúthu féin sin.
 • Díghalrán Lámh: Ba cheart go mbeidh buidéal díghalrán lámh ag gach dalta. Beidh sé ar fáil ar na pasáistí agus i ngach seomra freisin.
 • Éidí Scoile:
  Tá an éide scoile éigeantach.
 • At Risk Students: Can I ask parents that have a son/daughter that they feel would fall into a high risk category, and think that it may not be possible for them to return to school safely, to contact me brian.omaoilchiarain@gretb.ie so that we can make arrangements to support the student.
 • Face Masks and Visors:
  – Students must have a supply of face masks (disposable or washable). We would advise that these are purchased soon and should be plain without patterns/writing/images etc.
  – Face visors are advised but not essential. A student may wear a visor instead of a mask if they feel it to be more comfortable. A typical face visor is attached here. https://jps.ie/product/anti-spitting-face-shield-with-glasses-frame/ 

  (*NOTE subsequent guidance from the DES stipulates that the wearing of facemasks is now mandatory and that a Visor can also bee worn with the facemask but NOT instead of a mask)

 • Hand Sanitiser:
  – All students should carry a small hand sanitiser. All corridors, entry/exit points and classrooms will have sanitising stations.
 • School Uniform:
  The school uniform is compulsory.

 

Department’s plans to reopen safely

Treorchlár chun filleadh ar scoil, Roadmap for reopening schools. Nasc go dtí an preasráiteas maidir le hathoscailt scoileanna – leagan Gaeilge agus leagan Béarla

Féach thíos litir chuig tuismitheoirí ón Aire Oideachais, Norma Foley. English version follows below.

Click to access 5.-litir-do-thuismitheoirc3ad.pdf

 

 

Click to access 5.-to-parents-letter-from-minister-foley.pdf

Students’ Portal – Calculated Grades 2020

Dear Principal

Thank you for your continued assistance in supporting Leaving Certificate students this year to get Calculated Grades so that they can  progress to further education and employment.

We are aware that schools are closed at this time but we would appreciate your further assistance in alerting  students,  if this is feasible, that the Calculated Grades  Students Portal will open at 12am on Monday 20 July and close at 4pm Monday 27 July to allow LC and LCA (Year 1 & 2) students to opt-in  to receive Calculated Grades.

You should note that as we have captured the student contact details previously,  all students will receive direct contact by text and email about the portal re-opening so the school contact would serve to further remind them.

The Department is also publishing some further information about calculated grades as follows;

https://www.gov.ie/en/publication/a4aa0-getting-my-calculated-grades-a-guide-for-students/

https://www.gov.ie/en/publication/2fc71-a-short-guide-to-the-calculated-grades-data-collection-national-standardisation-and-quality-assurance-processes/

Last week’s announcement by Minister Foley regarding the re-opening of the Portal, and information regarding the date of release of the Calculated Grades results, can be found here;

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-07-16a.html

 

Yours sincerely

 

Ann Leonard

Higher Executive Officer

Calculated Grades Section

Department of Education

Athlone

Co Westmeath

 

A Phríomhoide, a chara,

 

Go raibh maith agat as do chúnamh leanúnach i leith tacú le scoláirí Ardteistiméireachta na bliana seo chun Gráid Ríofa a fháil ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh chuig breis oideachais agus fostaíocht.

Tuigtear dúinn go bhfuil na scoileanna dúnta faoi láthair ach tá do chuid cabhrach ag teastáil uainn maidir leis na scoláirí a chur ar an eolas go mbeidh Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí ag oscailt ar an Luan 20 Iúil ag meánlae, 12.00 a.m. agus ag dúnadh ar an Luan 27 Iúil ag a 4. p.m. chun deis a thabhairt do scoláirí Ardteistiméireachta agus scoláirí Ardteistiméireachta Feidhmí (Bliain 1 & 2) glacadh leis an rogha Gráid Ríofa a fháil.

Ba cheart a thabhairt do do aire go bhfuil sonraí teagmhála scoláirí bailithe againn cheana féin agus gheobhaidh na scoláirí go léir teagmháil dhíreach trí théacs agus trí ríomhphost maidir le hathoscailt an tairsigh agus mar sin chabhródh teagmháil bhreise ón scoil leis an athoscailt a chur i gcuimhne dóibh.

Tá an Roinn ag foilsiú eolas breise maidir leis na Gráid Ríofa mar seo a leanas:

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e98b-treoir-ghairid-do-na-proisis-a-bhaineann-le-bailiu-sonrai-caighdeanu-naisiunta-agus-dearbhu-cailiochta-na-ngrad-riofa/

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e98b-treoir-ghairid-do-na-proisis-a-bhaineann-le-bailiu-sonrai-caighdeanu-naisiunta-agus-dearbhu-cailiochta-na-ngrad-riofa/

Is féidir an fógra ón Aire Foley an tseachtain seo caite maidir le hathoscailt scoileanna agus eolas maidir leis an dáta a fhoilsítear torthaí na nGrád Ríofa, a fháil;

https://www.education.ie/ga/Preas-agus-Imeachta%C3%AD/Preasr%C3%A1itis/preasraitis-2020/PR20-07-19.html

 

Le meas,

 

Ann Leonard

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa

An Roinn Oideachais

Áth Luain

Co. na hIarmhí

Bronnadh 2020 Graduation

Buíochas ó chroí le gach duine a bhí i láthair, ach go háirithe Rang 2020, ag ocáid bhronnadh na hArteiste ar an gCéadaoin 24ú Meitheamh. Ag cloí leis na treoracha sláinte agus an scaradh sóisialta a bhaineann le Covid-19 bronaadh teastas agus pictiúir ranga ar na daltaí. Labhair Brian, an tAth. Benny agus thar ceann an ranga, thug John agus Emily óráidí bréatha uathu. Bhí na hóráidí ar fad le cloisteail ar an raidio, 98.1FM. Tar éis na cainte d’fhill na daltaí ar a gcaranna áit a raibh a dtuistí/caomhnóirí ag fanacht. Chaith siad @10 nóiméad ag féachaint ar fhíseán, ina dhiaidh sin agus iad ag tiomáint amach sheas na múinteoirí ar dhá thaobh an bhóthair chun slán a fhagáil leo.  See video here

 

Coláiste an Eachréidh – Bronnadh na hArdteiste 2020

Comórtas Talainne!

Seó Talainne eagraithe ag Cumann na bhFiann – Sprioc 19 Meitheamh ’20

Tuigimid go bhfuil go leor buanna ag ár scoláirí i gColáiste an Eachréidh. Anois seo bhur seans duais mór náisiúnta a bhuachan. Níl ach 4 nóiméad de dhíth – ach an spriocdháta an Aoine seo 19/6/20.

Tuilleadh eolais: Breathnaigí ar http://www.cnb.ie

Aisíocaíochtaí táillí – Refund of Exam fees

A chara, féach ar an teachtaireacht seo thíos maidir le  aisíocaíochtaí táillí scrúduithe / see message below from the States Examinations Commission

 

Subject: SEC Examination Fee Refunds

Dear Principal,

I refer to the announcements made by the Minister for Education and Skills, Mr. Joe Mc Hugh T.D., on Friday 10th April and Friday 8th May regarding the postponement and the revised arrangements of the Junior Cycle and Leaving Certificate examinations.  As a result of these decision I wish to confirm that the State Examinations Commission (SEC) is refunding all candidates who have paid their examination fee for 2020.

Refunds were processed on May 26th for all candidates that paid the examination fee online. Refunds will go back to the card/account which was used to pay the fee. The process can take up to 7 days to process.

If candidates have not received the refund by June 10th , they should email us at fees@examinations.ie with their exam number.

Please bring the contents of this email to the attention of the candidates/parents/guardians.

Gráid Ríofa / Calculated Grades

ONLINE PORTAL

TÁBHACHTACH / IMPORTANT

Níor mhór do gach dalta Ardteiste aird a thabhairt ar an bhfógra seo thíos

ALL students need to Register on the Department’s Portal, link below, which will Open tomorrow,

Tuesday 26th at 10am and will close this Thursday, 28th, at 10pm

 www.gov.ie/leavingcertificate

 

Tuilleadh eolais ach cliceáil ar na nascanna thíos / Follow the links below for more information

Calculated Grades Student Portal – Before You Start Guide

Letter to Students re Calculated Grades Student Portal

Circular 0037/2020 – Calculated Grades for Leaving Certificate 2020 – Guide for Schools on Providing Estimated Percentage Marks and Class Rank Orderings

Ciorclán 0037/2020 – Gráid Ríofa don Ardteistiméireacht 2020 – Treoir do Scoileanna maidir le Meastachán ar an marc céatadáin agus Rangú Ranga a chur ar fáil

 

Please see link to circular 0037/2020 (Calculated Grades for Leaving Certificate 2020 – Guide for Schools on Providing Estimated Percentage Marks and Class Rank Orderings). Further information is outlined in the circular below.

https://www.gov.ie/en/circular/85700c-calculated-grades-for-leaving-certificate-2020/

Seo chugaibh an nasc chuig ciorclán 0037/2020 (Gráid Ríofa don Ardteistiméireacht 2020 – Treoir do Scoileanna maidir le Meastachán ar an marc céatadáin agus Rangú Ranga a chuir ar fáil). Tá breis eolas ar fáil sa chiorclán thíos.

https://www.gov.ie/ga/circular/85700c-calculated-grades-for-leaving-certificate-2020/

 

Buanna 2019/20

Amhrán nua-cumtha atá anois fréamhaithe i stair an choláiste agus a bhí ar cheann de na buaicphointí ag ceiliúradh gaisce cheana.

A Chairde,

Níl dearmad ar bith déanta ar na buanna uile a bhí curtha i gcrích ag scoláirí i gColáiste an Eachreidh 2019/20. Cinnte, tá sé i gceist  againn Ceiliúradh Gaisce Speisialta a eagrú agus na gradaim éagsúla a cheiliúradh mar is cóir agus gach duine ar ais ar scoil i gceart sa scoilbhliain úr 2020/21.

Gan amhras, tuigimid go raibh éachtaí curtha i gcrích, gradaim éagsúla buaite agus obair cheannródaíochta comhlíonta ag scoláirí i mbliana. Caithfidh a admháil gur iontach dúinn ar fad réimse na mbuanna atá ag ár ndaltaí i gColáiste an Eachréidh in ábhair éagsúla, i gcomórtais áitiúla, náisiúnta is idirnáisiúnta, mar ghaeil agus i rannóga ceoil is spóirt ó chéin is ó chóngar. Dá bhrí sin, ní mór dúinn an t-aitheantas cuí a thabhairt do na buanna iontacha seo ar fad agus muid i gcomhluadar a chéile arís.

I gConamara, deirtear go minic go mbeidh lá eile an an bPaorach ach ar an Eachréidh tuigimid gur iomaí lá eile a bheas ag ár scoláirí sa choláiste. Beirigí Bua!

Plans for celebrating Ceiliúradh Gaisce end of year awards ceremony postponed to new academic year and celebrated properly. Is iomaí bua a rugadh linn.