Skip to content

Students’ Portal – Calculated Grades 2020

Dear Principal

Thank you for your continued assistance in supporting Leaving Certificate students this year to get Calculated Grades so that they can  progress to further education and employment.

We are aware that schools are closed at this time but we would appreciate your further assistance in alerting  students,  if this is feasible, that the Calculated Grades  Students Portal will open at 12am on Monday 20 July and close at 4pm Monday 27 July to allow LC and LCA (Year 1 & 2) students to opt-in  to receive Calculated Grades.

You should note that as we have captured the student contact details previously,  all students will receive direct contact by text and email about the portal re-opening so the school contact would serve to further remind them.

The Department is also publishing some further information about calculated grades as follows;

https://www.gov.ie/en/publication/a4aa0-getting-my-calculated-grades-a-guide-for-students/

https://www.gov.ie/en/publication/2fc71-a-short-guide-to-the-calculated-grades-data-collection-national-standardisation-and-quality-assurance-processes/

Last week’s announcement by Minister Foley regarding the re-opening of the Portal, and information regarding the date of release of the Calculated Grades results, can be found here;

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-07-16a.html

 

Yours sincerely

 

Ann Leonard

Higher Executive Officer

Calculated Grades Section

Department of Education

Athlone

Co Westmeath

 

A Phríomhoide, a chara,

 

Go raibh maith agat as do chúnamh leanúnach i leith tacú le scoláirí Ardteistiméireachta na bliana seo chun Gráid Ríofa a fháil ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh chuig breis oideachais agus fostaíocht.

Tuigtear dúinn go bhfuil na scoileanna dúnta faoi láthair ach tá do chuid cabhrach ag teastáil uainn maidir leis na scoláirí a chur ar an eolas go mbeidh Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí ag oscailt ar an Luan 20 Iúil ag meánlae, 12.00 a.m. agus ag dúnadh ar an Luan 27 Iúil ag a 4. p.m. chun deis a thabhairt do scoláirí Ardteistiméireachta agus scoláirí Ardteistiméireachta Feidhmí (Bliain 1 & 2) glacadh leis an rogha Gráid Ríofa a fháil.

Ba cheart a thabhairt do do aire go bhfuil sonraí teagmhála scoláirí bailithe againn cheana féin agus gheobhaidh na scoláirí go léir teagmháil dhíreach trí théacs agus trí ríomhphost maidir le hathoscailt an tairsigh agus mar sin chabhródh teagmháil bhreise ón scoil leis an athoscailt a chur i gcuimhne dóibh.

Tá an Roinn ag foilsiú eolas breise maidir leis na Gráid Ríofa mar seo a leanas:

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e98b-treoir-ghairid-do-na-proisis-a-bhaineann-le-bailiu-sonrai-caighdeanu-naisiunta-agus-dearbhu-cailiochta-na-ngrad-riofa/

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/9e98b-treoir-ghairid-do-na-proisis-a-bhaineann-le-bailiu-sonrai-caighdeanu-naisiunta-agus-dearbhu-cailiochta-na-ngrad-riofa/

Is féidir an fógra ón Aire Foley an tseachtain seo caite maidir le hathoscailt scoileanna agus eolas maidir leis an dáta a fhoilsítear torthaí na nGrád Ríofa, a fháil;

https://www.education.ie/ga/Preas-agus-Imeachta%C3%AD/Preasr%C3%A1itis/preasraitis-2020/PR20-07-19.html

 

Le meas,

 

Ann Leonard

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa

An Roinn Oideachais

Áth Luain

Co. na hIarmhí